FƏLSƏFƏ

Sinfi mübarizənin ontologiyası

19/06/2014

Tarixin mühərriki, onu bir sonrakı mərhələyə keçirən qüvvə hansısa “Ruh”, “Ağıl”, “İdeya” yox – insanın əməli fəaliyyətidir. Tarix bəşər tarixdir. Hegelçi dialektikanın verilmiş labüd sonluq – mütləq azadlıq müddəasına qarşı isə Marks “inqilabi fəaliyyət”in nəticəsində qazanılan azadlığı qoyurdu; “Azadlıq - [insanın əməli fəaliyyəti olmaq etibarilə] tarixi münasibətlər onunla nəticələnəcəkdir”. [...]

Marksda “Yadlaşma” məfhumu

18/02/2014

Ümumi mənafenin hökmranlığı altında meydana çıxan yeni əmək bölgüsü könüllü əsaslarla yox, onun məcbur etdiyi kimi, zorən olur. Belədə “insanın öz əməli onun üçün [yad] olur, onun qarşısında elə bir qüvvə olur ki, insan bu qüvvəyə hakim olmaq əvəzinə həmin qüvvə onu sıxıb əzir. [...]